Adatvédelem

Kiss Jenő e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató / Adatkezelő) az adatokat kizárólag a www.gyermekpad.hu oldalon kínált szolgáltatások teljesítése érdekében kezeli.

A megrendelés során az érintett (a továbbiakban: Felhasználó) olyan információkat is a Szolgáltató rendelkezésére bocsáthat, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Kivételt képez ez alól azon eset, ha a szerződés teljesítése érdekében a harmadik fél alvállalkozóként működik közre (pl.: futárszolgálat). Az alvállalkozó a Szolgáltatótól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, harmadik fél részére továbbadni.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Szolgáltató leírja a Szolgáltató szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

A Szolgáltató egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik a Szolgáltatóval bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről, eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

A Szolgáltató jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológiai intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója https://gyermekpad.hu/adatvedelem hozzáférhetőségen érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Szolgáltató bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és a Felhasználók tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Szolgáltató, Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név: Kiss Jenő e.v.

Székhely: 8925 Búcsúszentlászló, Jókai u. 11.

Adószám: 54431168-1-40

Telefonszám: +36 30 305 6933

E-Mail cím: info@gyermekpad.hu

3. Tárhely szolgáltató

Cégnév: DOTROLL KFT.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232

Fax: +36 – 1 – 432 – 3231

E-mail: support@dotroll.com

Adószám: 13962982-2-42

Közösségi adószám: HU 13962982

Web: www.dotroll.com

4. Online rendeléshez és online ügyintézéshez kapcsolódó személyes adatok köre

A megrendelés során a következő adatok kerülnek rögzítésre:

  • vezetéknév *, keresztnév *, cégnév
  • lakcím (ország *, irányítószám *, megye *, település *, utca *, házszám *), szállítási cím
  • telefonszám *
  • e-mail cím *
  • kuponkód (amennyiben van)

* kötelezően kitöltendő mezők

A kötelezően kitöltendő mezők megadásának elmaradása esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: 1 év

5. Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, a Felhasználó külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok a Felhasználó személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre az Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. Az oldal látogatásakor – a Felhasználó külön értesítése nélkül – a szerver egyedi azonosító fájlt (cookie) helyezhet el a Felhasználó számítógépén. A cookie-k a Felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését szolgálják, azok más célra nem kerülnek felhasználásra. A cookie-k fogadását a Felhasználó – böngészője beállítása alapján – letilthatja.

6. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.gyermekpad.hu weboldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítás, számlázás, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználók előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználók e-mail címük megadásakor egyben felelősséget vállalnak azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ők használják. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: fuvarozó vállalat) vehet igénybe. A Szolgáltató ezen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért semmilyen esetben nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

1.

Cégnév: Fürgefutár.hu Kft.

Székhely: 1122 Bp. Maros utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-946845

E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Web: https://furgefutar.hu/

 

2.

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Telefon: +36 1 802 0265

E-mail: info@gls-hungary.com

Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

3.

Cégnév: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Cégjegyzékszám: 01 09 888141

Telefon: +36 1 501 6200

E-mail: dpd@dpd.hu

Web: www.dpd.com/hu

8. A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az alábbi pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználók kérésére további tájékoztatást ad a rájuk vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a megadott címre adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Kiss Jenő e.v.

Cím: 8925 Búcsúszentlászló, Jókai u. 11.

E-mail: info@gyermekpad.hu

Telefon: +36 30 305 6933

A Felhasználók bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel személyesen is a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhatnak a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult az ÁSZF-ben megadott módokon a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga is módosíthatja. Amennyiben kérelme az adatok törlésére vonatkozik, a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli a kért adatokat, de ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg – annak írásos hozzájárulása nélkül – és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

 

Az Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban letölthető ITT.

Kosár